Après vérification en néerlandais

Une conjonction relie habituellement des phrases ou des parties de phrases. Programme un cours. En effet, si vous omettez la conjonction de coordination, vous aurez toujours deux phrases correctes :. Ik kocht wortelen, maar ik vergat de erwten. Dans ce cas, il ne serait pas possible de faire deux bonnes phrases sans la conjonction.

Plan du cours Masquer 1. Les conjonctions de subordination de temps 3. Les conjonctions de subordination de cause 3. Les conjonctions de subordination de but 3. Les conjonctions de subordination de condition 3. Les conjonctions de subordination de concession 3.

Pacto ribbentrop molotov pdf

Les conjonctions de subordination de comparaison 3. Les conjonctions de subordination de restriction 3. Les autres conjonctions de subordination 3.

Exercices 4. Tu as une question?

NT2 - Apprendre le néerlandais - Groeten - afscheid nemen

Iris S. Kristel B. Rose F. Jacques D. Stefaan L.

Traduction de "Après vérification" en néerlandais

Jan V. Monique M. Lauren D. Rignald I. Trouve un professeur. De documenten zijn ondertekend en het dossier is ter goedkeuring ingediend.Communication en [Domaine]. Process en [Domaine]. Reasoning en [Domaine]. Investigating en [Domaine]. Comparing en [Domaine]. Learning en [Domaine]. Looking en [Domaine]. FieldOfStudy en [Domaine]. SubjectiveAssessmentAttribute en [Domaine]. Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres.

Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs! La SensagentBox est offerte par sensAgent. Changer la langue cible pour obtenir des traductions. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de ces cookies.

En savoir plus. Mon compte connexion inscription. Parcourir les produits et les annonces Obtenir des informations en XML pour filtrer le meilleur contenu. Lettris Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Traduction Changer la langue cible pour obtenir des traductions.Exacts: All rights reserved.

Historique Favoris. Rejoignez Reverso, c'est gratuit et rapide! S'inscrire Se connecter. Afficher les exemples de la traduction na verificatie 66 exemples concordants.

Afficher les exemples de la traduction na controle 43 exemples concordants. Afficher les exemples de la traduction nadat is gecontroleerd 5 exemples concordants. Afficher les exemples de la traduction na vaststelling 4 exemples concordants. Afficher les exemples de la traduction na de controle 4 exemples concordants.

Again wande coal youtube

Afficher les exemples de la traduction nadat is nagegaan 3 exemples concordants. Afficher les exemples de la traduction na het onderzoek 3 exemples concordants. Afficher les exemples de la traduction nadat is vastgesteld 3 exemples concordants. Afficher les exemples de la traduction na toetsing 3 exemples concordants. Afficher les exemples de la traduction na het controleren 2 exemples concordants.

Afficher les exemples de la traduction Na de verificatie 2 exemples concordants. Afficher les exemples contenant na onderzoek 7 exemples concordants.

Na verificatie van de ontvangen informatie ziet de lidstaat erop toe dat, als het.

Les prépositions en néerlandais

Na verificatie wordt bevestigd dat er een fout was geslopen in de tekst van de overweging. Na controle kan ik deze beide vragen beantwoorden met een ondubbelzinnig nee. Na controle wordt de aangifte door de bevoegde beambte ondertekend. Na controle bevestigt de Commissie deze berekening.

Na verificatie wordt uw argwaan bevestigd Na controle krijgt u een nieuwe registratie gegevens worden verzonden. Na verificatie wordt je bestelling direct verwerkt.

Sky on demand now tv

Na verificatiebetalen we je met de glimlach het prijsverschil terug. Na verificatie van dit nummer, zal BTW u per overschrijving terugbetaald worden.Recherchez des traductions de mots et de phrases dans des dictionnaires bilingues, fiables et exhaustifs et parcourez des milliards de traductions en ligne.

DeepL Traducteur Linguee. Open menu. Linguee Recherchez des traductions de mots et de phrases dans des dictionnaires bilingues, fiables et exhaustifs et parcourez des milliards de traductions en ligne.

Blog Informations presse Applications Linguee. De lidstaten dragen er zorg voor dat exploitanten en vliegtuigexploitanten wiens verslag over de emissies tijdens het voorgaande jaar uiterlijk 31 maart van het lopende jaar niet is geverifieerd als bevredigend overeenkomstig de in bijlage V genoemde criteria en de door de Commissie krachtens dit artikel vastgestelde gedetailleerde bepalingen, geen emissierechten meer mag overdragen, totdat een verslag van die exploitant of vliegtuigexploitant als bevredigend is geverifieerd.

Wanneer de oproep tot mededinging geschiedt door een mededeling inzake het bestaan van een in afdeling 1 bedoelde erkenningsregeling, worden de specifieke opdrachten waarop de oproep tot mededinging betrekking heeft gegund op grond van de in afdeling 2 vastgestelde gunningscriteria, met inachtneming van artikel 36 betreffen de de v ari an ten, na controle va n d e ges ch iktheid van de overeenkomstig artikel 52 betreffende de erkenningsregelingen erkende economische subjecten op 94 grond van de overeenkomstig artikel 53 opgestelde regels en criteria en rekening gehouden met artikel 51 betreffende de onderlinge erkenning.

De opdrachten worden gegund op grond van de in afdeling 2 vastgelegde gunningscriteria, met inachtneming van artikel 36 betreffend e de va ria nte n, na co ntr ole van de geschiktheid van de econ om isch e subjecten o p gr on d van overeenkomstig artikel 53 opgestelde regels en criteria en rekening gehouden met artikel 51 betreffende de onderlinge erkenning.

Enriched uranium is used in

Om dezelfde redenen moet het interventiebureau worden gemachtigd om de hoev ee lhed en d iena v isueel ond erzoe k in het kader van de jaarlijkse inventarisatie of in het kader van de contro le na de overname voor interventieopslag, niet opnieuw kunnen worden verpakt, en de hoeveelheden die in kwaliteit zijn achteruitgegaan, voor rechtstreekse verkoop aan te bieden.

De lidstaten zend en de C omm iss ie, na verificatie van d e in gedi en de documenten, uiterlijk op de zevende werkdag na afloop van de periode voor de indiening van aanvragen de lijst van de handelaren die aan de voorwaarden voldoen, met vermelding van met name hun naam en adres en, voor elk van hen, het aantal dieren dat zij in de in artikel 2, lid 2, bedoelde periode hebben ingevoerd.

De lidstaten zend en de C omm iss ie, na verificatie va n d e i ngedi en de documenten, uiterlijk op 30 junide lijst van de importeurs die aan de voorwaarden voldoen, met vermelding van inzonderheid hun naam en adres en, voor elk van hen, de aantallen in aanmerking komende dieren die zij in elk van de referentiejaren hebben ingevoerd.

HIERBIJ VERKLAAR IK dat het veiligheidsmanagementsysteem van het vaartuig aan een audit is onderworpen en dat het in overeenstemming is met de bepalingen van de Internationale Veiligheidsmanagementcode voor het veilige gebruik van schepen en voor verontreinigingspreventie I SM -codena te he bbe n geverifieerd d at het conf or miteitsdocument van de maatschappij op dit type vaartuig van toepassing is. In artikel 2, lid 3, van Verordening EG nr.

Artikel 10, lid 1, van het protocol bepaalt dat de bepalingen van het Schengenacquis door het Vorstendom Liechtenstein alleen ten uitvoer worden gelegd krachtens een daartoe strekkend besluit dat de Raad vaststelt na da t er is geverifieerd of het Vo rstendom Liechtenstein de voorwaarden voor de uitvoering van dat acquis heeft voldaan. Na vaststelling van het quorum overeenkomstig artikel 37, lid 2, eerste zin, stelt het bureau de secretaris-generaal aan op grond van een bij tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit en zulks overeenkomstig artikel 2 en de desbetreffende bepalingen van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

Ik ben blij met de innovatieve mechanismen van het verdrag, zoals het certificaat voor mariti em e arbeid d at een land de onder zijn vlag varende sc he pen v ers tre kt na ge controleerd t e h ebben o f de arbeidsomstandigheden aan boord voldoen aan de nationale wetgeving en aan de voorschriften uit het verdrag.

N a bijwerking van de tekst doo r de juristen-vertalers zal de Raad tijdens een komende zi tt ing zijn gem ee nschappelijk standpunt formeel vaststellen en dit in het kader van de medebeslissingsprocedure toezenden aan het Europees Parlement.

De vergunning voor het in de handel brengen wordt g ew eiger d, ind ien na verificatie va n de o vere en komstig artikel 6 ingediende gegevens en bescheiden blijkt dat de kwaliteit, de veiligheid of de werkzaamheid van het geneesmiddel voor menselijk gebruik niet behoorlijk of voldoende door de aanvrager is aangetoond. Waarden die op afzonderlijke bemonsteringspunten worden gemeten en waarbij de norm niet wordt gehaald, zijn alleen dan voor de indeling bepalend indien het desbetreffende bemonsteringspunt naar het o orde el v an deskundigen ov ereenkomstig de el A v an bijlage I van deze richtlijn van doorslaggevend belang is voor de verontreiniging van het grondwaterlichaam of een deel daarvan.

Dit betekent dat alle wapens, voor zover deze aanwezig zijn - ik weet er niets van, ik ben nooit inspecteur geweest, evenmin als iede r ander hi er - na controle ve rnie tigd m oeten worden. Overeenkomstig artikel 27 van het financieel reglement met betrekking tot de installatie en de werking van de "Help Desk Server" van de Management Unit en van het Sirene-netwerk fase II hebben de in artikel 21 van dat reglement genoemde lidstaten de secretaris-generaal kwijting verleend voor de uitvoering van de begrotingnadat de rekeningen door de Rekenkamer zijn gecontroleerd.

De vergunning voor het in de handel brengen wordt g ew eige rd ind ien na verificatie va n de overe en komstig artikel 31 ingediende gegevens en bescheiden blijkt dat europarl.Resultaten: Exact: Verstreken tijd: ms.

Alle rechten voorbehouden. Zoekgeschiedenis Favorieten. Reverso for Windows It's free Download onze app gratis. Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk! Inschrijven Aanmelden. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Voorbeelden zien voor de vertaling na verificatie 66 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling na controle 43 voorbeelden met overeenstemmingen.

Test « Je ne suis pas un robot »

Voorbeelden zien voor de vertaling nadat is gecontroleerd 5 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling na vaststelling 4 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling na de controle 4 voorbeelden met overeenstemmingen.

après vérification en néerlandais

Voorbeelden zien voor de vertaling nadat is nagegaan 3 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling na het onderzoek 3 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling nadat is vastgesteld 3 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling na toetsing 3 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling na het controleren 2 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling Na de verificatie 2 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien die na onderzoek bevatten 7 voorbeelden met overeenstemmingen. Mevrouw Van Hecke deelt mede dat de beraadslaging na verificatie zal gecorrigeerd worden. De prijs zal toegewezen worden na controle van de aankoopbewijzen. Dit houdt in dat een land vaartuigen die onder zijn vlag varen een certificaat zal afgeven nadat is gecontroleerd dat de arbeidsvoorwaarden aan boord in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving en de uit het verdrag voortvloeiende regelgeving.

De waarborg zal worden terugbetaald bij vertrek na controle van de accomodatie. Uw kaart zal geactiveerd worden door een medewerker na verificatie van uw identiteit. Deze kopie zal onmiddellijk na controle van deze 2 elementen worden vernietigd.

De Commissie heeft echter altijd het laatste woord: na verificatie bekrachtigt zij de bepaling in kwestie. Het is na verificatie van al deze parameters door de justitieassistent dat de werkstraf kan starten. Deze nieuwe aanmeldingen zullen na controle aan de website worden toegevoegd, en in de volgende gedrukte editie van de naamlijsten worden opgenomen. Deze prijsopgave wordt na controle door het Parlement met een bestelbon ter goedkeuring voorgelegd aan de Raadgevende Commissie voor aankopen en overeenkomsten.

Kita shinsuke x reader

Indien Lid-Staten handelen in strijd met de Gemeen schapswetgeving zijn er procedures en regelingen en zal de Commissie na verificatie die regelingen ook toepassen, dat is duidelijk.Some newspaper sites are so stupid they send out crazy link selling emails too, like above, and indeed, some folk do out them.

They do make a business of outing folk. I can tell you I usually ignore all reciprocal link exchange requests via unsolicited emails and recommend you do to. The quantity, quality, and relevance of links count towards your rating. The sites that link to you can provide context about the subject matter of your site, and can indicate its quality and popularity.

However, some Webmasters engage in link exchange schemes and build partner pages exclusively for the sake of cross-linking, disregarding the quality of the links, the sources, and the long-term impact it will have on their sites. IF YOU TAKE A SECOND AND VISUALISE in your head the link scheme in place and the relationship between pages via links in the reciprocal links hub scenario, you can see how easy it is to do so.

Google can probably compute and identify that one a lot faster than you can its so obvious. A useful links page out to unrelated sites on a low-quality domain is just spam to Google and more often or not the pages your links are on will just be ignored by Google, so there is no point getting a link from these pages.

Linking is the foundation of the web. Without links, there would be no web as we know it, no Google even, so never be scared of linking to useful sites or pages. In fact, Google WANTS or, at least, EXPECTS you to do this and will thank you for it at some level. Do you really want that.

Of course, you should ALWAYS be LOOKING for high-quality links, whether you link back to those sites or not. One-way links are better for ranking in search engines as they indicate editorially approved links from other sites to yours.

après vérification en néerlandais

I am working with a client at the moment in a global market that makes something amazing a lot of blue chip companies pay a lot of money for. The aim is to get the BRAND websites to VOTE for our site FIRST, so OUR search engine rankings improve, because Google now TRUSTS our site because of these new quality links on sites it already trusts.

Phrases complexes (1) - cours

I think all Brand managers would like another good-news-page in the SERPs, so creating a case study for their brand, on your website, is probably better than a link on a links page Google will probably eventually ignore. If a very trusted site links to my site and gave me a ranking boost, am I expected to believe that linking back to them will remove my ranking boost.

Linking back to a site that links to you is a very common thing on the web. Consider the small site that links to its industry body, and a year down the line the small site is a big player, with links from the industry body. Is that link useless. I would think Google is a lot smarter than that, at some level. I think Google would, at all times, take into account the trust and authority of the sites in question, and whether or not it has any reason not to trust the sites. I never link to a site JUST BECAUSE THEY LINK TO ME, because the chances are, they are linking to ANY site out there regardless or not if it is a bad neighbourhood.

Google reserves the right to penalise you badly if you link to one of these, or are linked from one of them. Of course, you could robots. Back To Table Of ContentsThe best piece of advice I can give you is to FOCUS ON BUILDING A LINKABLE ASSET and VARY your linking strategy while ensuring to avoid low-quality links.

Anchor Text Anchor text is simply the text in the link. I would encourage it, rather than overtly advertise it.Having that personal touch is a real strength for Nordic Visitor and it made the process of being able to customise our itinerary so much easier. We have already recommend your company to people who have asked about how we did our Iceland trip. We absolutely loved Iceland (as you can probably tell from our comments. Our lodgings often exceeded our expectations (we pre-selected a moderately-priced package) and the day tours recommended to us were all top-rate.

Alexandra was perfect in deciphering the type of experience we were looking for. Our trip was absolutely magical. We only wish we had more than nine days to experience all the grandeur that Iceland had to offer. The itinerary, lodgings and optional activities that Nordic Visitor put together on our behalf were all fabulous and contributed to one of our best vacations ever. We feel fortunate that we connected with Nordic Visitor and cannot recommend its services highly enough.

All of our hotels were much higher quality than we would have booked ourselves. They were wonderful and the breakfasts were fabulous. The personnel were so friendly and often went out of their way to help. We appreciated the markings on the maps. The only bit of complaint we had was that the young man at the car rental did not give very good directions to the car garage. It was hard for my husband to walk that far.

We should have called a taxi. The GPS in the car gave good directions. My husband was not used to the gas saving engine shut off and he thought there was something wrong with the car.

I presumed it was to save gas, and he finally got used to it. The best part was that we found where my grandparents had lived and were born. Thank you for giving us extra time in the locations where we needed to hunt. Thanks to Cecelia for all your answers ahead of time and for working out the details. The trip was wonderful and the adventure of a lifetime for our age.

My husband, fifteen year old son and I just returned from the 10-day Iceland Full Circel self-drive tour. Iceland is beautiful and unspoiled. The topography is someting we have never seen -- from mountains and glaciers to lava and geysirs and boiling mud pits -- every day we saw somethine unique and amazing.

We cannot say enough about Larus and the travel arrangements and information provided by Nordic Visitor.

après vérification en néerlandais

From the initial contact to departure Larus was professional, prompt and helpful. We had one small glitch with the GPS from the rental car company on the way out of Reykjavik.